A punt per la Federació d'Esbarts Dansaires

Dimarts, 1 Gener 2019

En la darrera assemblea Extraordinària es va aprovar fer el pas d'Associació Agrupament d'Esbarts Dansaires a Federació d'Esbarts Dansaires.
Com es va explicar en aquesta assemblea, el pas no es pot fer directament. Primer s'ha de crear la Federació d'Esbarts Dansaires. Segon: traspassar tot el patrimoni de l'Associació Agrupament d'Esbarts Dansaires a la Federació d'Esbarts Dansaires i, tercer, dissoldre l'Associació Agrupament d'Esbarts Dansaires.
L'acte de constitució de la Federació està previst per a finals del primer trimestre de 2019.
En aquest acte de constitució els representants dels esbarts han d'estar acreditats. Per fer-ho necessiten aportar un certificat del secretari del seu esbart on es certifiqui que l'assemblea de l'Esbart manifesta la voluntat de ser soci fundador de la Federació i que designe un representant en l'acte fundacional de la Federació.
Els esbarts que no puguin ser presents en aquest acte fundacional es poden federar a partir del mateix moment de la constitució.
Per fer-ho necessiten aportar a la Federació un document, similar a l'anterior, on el secretari de l'esbart certifica que l'assemblea de l'esbart manifesta la voluntat de federar-se i que designa un representant.
Trobareu, adjunts a aquest article, formulari per a la presentació com a socis fundadors i formulari per adherir-se a la federació.